Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej?

Ze względu na niską świadomość społeczną w naszym kraju, termin rodzina zastępcza często stosowany jest w formie synonimu rodziny adopcyjnej. Jednak w rzeczywistości są to dwie odrębne grupy rodzin, które choć mierzą się z podobnymi wyzwaniami, znacząco różnią się od siebie. Podstawową różnicą jest przede wszystkim ich status prawny oraz model funkcjonowania.

Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej

Do obu z nich trafiają dzieci z trudnym bagażem doświadczeń. Wówczas rodzina zastępcza jest dla nich formą czasowej pieczy zastępczej, natomiast w rodzinie adopcyjnej zostają umieszczone na stałe (w drodze przysposobienia), a rodzice adopcyjni stają jednocześnie opiekunami prawnymi dziecka.

Rodzina zastępcza przyjmuje dziecko do czasu, aż rodzice biologiczni będą w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki do życia i rozwoju, lub zostanie uregulowana sytuacja prawna (umożliwiająca adopcję). Zdarza się także, że dziecko pozostaje pod opieką rodziców zastępczych do momentu usamodzielnienia.

Rodzice zastępczy mogą za zgodą sądu pełnić rolę opiekunów prawnych dziecka, jeśli rodzice biologiczni są pozbawieni praw rodzicielskich. Natomiast jeśli nie posiadają statusu opiekunów prawnych, mimo wszystko mogą oni podejmować decyzje w kwestiach kluczowych dotyczących wychowania dziecka.

Oprócz troski o podopiecznego, do podstawowych zadań rodzin zastępczych należy również współpraca z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Równorzędnym obowiązkiem jest także dbałość o utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi lub ich dalszymi krewnymi (o ile sąd nie postanowi inaczej).

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych

Ze względu na niską świadomość społeczną w naszym kraju, termin rodzina zastępcza często stosowany jest w formie synonimu rodziny adopcyjnej. Jednak w rzeczywistości są to dwie odrębne grupy rodzin, które choć mierzą się z podobnymi wyzwaniami, znacząco różnią się od siebie. Podstawową różnicą jest przede wszystkim ich status prawny oraz model funkcjonowania.

Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej

Do obu z nich trafiają dzieci z trudnym bagażem doświadczeń. Wówczas rodzina zastępcza jest dla nich formą czasowej pieczy zastępczej, natomiast w rodzinie adopcyjnej zostają umieszczone na stałe (w drodze przysposobienia), a rodzice adopcyjni stają jednocześnie opiekunami prawnymi dziecka.

Rodzina zastępcza przyjmuje dziecko do czasu, aż rodzice biologiczni będą w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki do życia i rozwoju, lub zostanie uregulowana sytuacja prawna (umożliwiająca adopcję). Zdarza się także, że dziecko pozostaje pod opieką rodziców zastępczych do momentu usamodzielnienia.

Rodzice zastępczy mogą za zgodą sądu pełnić rolę opiekunów prawnych dziecka, jeśli rodzice biologiczni są pozbawieni praw rodzicielskich. Natomiast jeśli nie posiadają statusu opiekunów prawnych, mimo wszystko mogą oni podejmować decyzje w kwestiach kluczowych dotyczących wychowania dziecka.

Oprócz troski o podopiecznego, do podstawowych zadań rodzin zastępczych należy również współpraca z sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Równorzędnym obowiązkiem jest także dbałość o utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi lub ich dalszymi krewnymi (o ile sąd nie postanowi inaczej).

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą